Live in the future

Đây là một bài tập hợp những ý tôi cho là hữu ích nhất trong bài viết How to get startup ideas của Paul Graham. Nếu bạn thấy thú vị, bạn nên đọc cả bài.

Với những bạn muốn tạo ra những ý tưởng mới, hi vọng bài này sẽ mang lại nhiều ý hay cho bạn.

Trong các trích dẫn, tôi đã dấu đi một sốt từ với mục đích đoán từ dành cho các bạn đang học tiếng Anh. (Nhưng nếu bạn hiểu ý nghĩa chung của đoạn, bạn sẽ đoán được các từ đã được ẩn đi bỏ). Để xem các từ được ẩn đi, xem phần Answers ở cuối bài.

Continue reading Live in the future