2 interesting points from Andrew Ng’s interview with Geoffrey Hinton

In this interview in a Coursera course by Andrew Ng with Geoffrey Hinton, who according to Ng is one of the “Godfathers of Deep learning”, I found 2 points that were quite interesting and thought-provoking.

On research direction

When asked about his advice for grad students doing research, Hinton said, at about 30 mins in:

Continue reading 2 interesting points from Andrew Ng’s interview with Geoffrey Hinton

Những tiến triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) đến hết 2017

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang trở nên rất hot trong những năm gần đây nhờ vào những tiến triển mới thông qua phương pháp Deep Learning (“Học sâu”).

Trí tuệ nhân tạo (AI)
Trí tuệ nhân tạo (AI). Nguồn: Google Image

Trong bài viết này, tôi tóm tắt lại những điểm chính trong report của AIIndex.org về những tiến triển mới nhất của AI tính đến tháng 11/2017.

Có 3 mục chính mà chúng ta sẽ điểm qua, bao gồm:

  1. Khối lượng các hoạt động
  2. Tiến triển về kĩ thuật
  3. Tiến về một khả năng tương đương con người?

Continue reading Những tiến triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) đến hết 2017