Hiệu ứng Dunning–Kruger: hiệu ứng của “người ngoài cuộc”

Gần đây tôi mới đọc một bài chia sẻ kinh nghiệm về làm startup. Điểm hay nhất của bài này với tôi là việc đề cập hiệu ứng có tên là Dunning – Kruger, một hiệu ứng mà bạn sẽ thấy là thật sự thú vị.

Đây là định nghĩa của Wikipedia về hiệu ứng Dunning – Kruger:

The Dunning–Kruger effect is a cognitive bias wherein unskilled individuals suffer from illusory superiority, mistakenly assessing their ability to be much higher than is accurate

Tạm dịch ra tiếng Việt là:

Hiệu ứng Dunning-Kruger là sự thiên vị về nhận thức trong đó các cá nhân thiếu tay nghề mắc phải một ảo tưởng về khả năng của mình, đánh giá một cách nhầm lẫn khả năng của mình cao hơn nhiều so với thực tế

Continue reading Hiệu ứng Dunning–Kruger: hiệu ứng của “người ngoài cuộc”