Gamification (game hóa) và ứng dụng trong việc học

Một đồng nghiệp của tôi vừa share infographics này. Tôi thấy có nhiều thông tin có ích nên share lại.

Một số thông số về việc game hóa việc học (gamification)
Một số thông số về việc game hóa việc học (gamification)

Điểm tôi thấy đáng chú ý trong bài này là (không biết số liệu có sure không) câu:

Gamification: 75% là tâm lí, 25% là công nghệ