Gamification (game hóa) và ứng dụng trong việc học

Một đồng nghiệp của tôi vừa share infographics này. Tôi thấy có nhiều thông tin có ích nên share lại.

Một số thông số về việc game hóa việc học (gamification)
Một số thông số về việc game hóa việc học (gamification)

Điểm tôi thấy đáng chú ý trong bài này là (không biết số liệu có sure không) câu:

Gamification: 75% là tâm lí, 25% là công nghệ

Stay updated about new posts

If you want to be notified of new posts via email, you can subscribe below, or Connect on Twitter

Spread the love